Categorieën

Reisvoorwaarden

Artikel 1 Inleidende bepalingen
Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Artikel 3 Betaling
Artikel 4 Reissom
Artikel 5 Informatie
Artikel 6 Reisbescheiden
Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger
Artikel 8 In-de-plaatsstelling
Artikel 9 Annulering door de reiziger
Artikel 10 Opzegging door de Friese toer
Artikel 11 Wijziging door de Friese toer
Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 13 Hulp en bijstand
Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Friese toer
Artikel 15 Verplichtingen van de reiziger
Artikel 16 Rente en incassokosten
Artikel 17 Klachten
Artikel 18 Geschillen

Artikel 1 Inleidende bepalingen
1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
Reiziger:
a. de wederpartij van de Friese toer, of
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft
aanvaard, of
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de
rechtsverhouding tot de Friese toer is overgedragen.
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de Friese toer zich jegens zijn
wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te
voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24
uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
a. vervoer;
b. verblijf;
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische
dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende
feestdagen.
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur en zaterdag van
10.00 - 16.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
1. Aanbod en aanvaarding
a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het
aanbod van de Friese toer. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via
bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de
overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo
spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
b. Bij boeking via internet richt de Friese toer het boekingsproces zodanig in dat
de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst
aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de Friese toer is de reiziger
aan deze overeenkomst gebonden.
2. Herroeping aanbod
Het aanbod van de Friese toer is vrijblijvend en kan zo nodig door deze
worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van
de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf
van redenen.
De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde
gelden.
3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de Friese toer niet.
Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het
perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig
kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
4. Opzegging van de Friese toer wegens te geringe deelname
De Friese toer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum
aantal (8 personen).
5. Informatieplicht reiziger
a. De reiziger verstrekt de Friese toer voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle
gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn
voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar
het nummer van zijn mobiele telefoon en emailadres.
b. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de
samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang
kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de Friese toer.
Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze
reiziger(s) door de Friese toer van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het
bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden
de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
6. Aanmelder
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de
aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de
overeenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de
Friese toer anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
7. Gegevens en voorbehouden in publicatie
Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de
Friese toer maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de
overeenkomst.
8. Essenties
a. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de
Friese toer aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). De
Friese toer zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te
kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van de
Friese toer.
b. De Friese toer heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te
brengen:
− aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag
van € 23,- per boeking
− communicatiekosten;
− eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in
rekening gebrachte extra kosten.
c. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt de Friese toer alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen
heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te
brengen:
− de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van € 27,- per boeking
− communicatiekosten;
− eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in
rekening gebrachte extra kosten.
Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de
Friese toer.
9. Vertrek- en aankomsttijden
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden
vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De Friese toer kan
hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden
redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken.
10. Informatie van derden
De Friese toer draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in
foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover
onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3 Betaling
Uiterlijk twee weken (veertien dagen) na het tot stand komen van de overeenkomst voor
deelname aan de Friese toer dient de volledige reissom voldaan te worden.
Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de
Friese toer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het
nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan
uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.
De Friese toer heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening
te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds
betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 4 Reissom
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn
begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in
verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van
publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de
aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten
worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden
dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek
van de reiziger door de Friese toer of door derden worden verleend, zoals
verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap
worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en € 15,00
reserveringskosten.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en
belastingen, zoals deze de Friese toer bekend waren ten tijde van het in druk
geven van de publicatie.

Artikel 5 Informatie
1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de
Friese toer algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie
betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied
aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de
betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens
tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is
gewijzigd.
2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening,
tenzij de Friese toer heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken
daarvan hem kan worden toegerekend of de Friese toer tekort is geschoten in zijn in het
vorige lid bedoelde informatieverplichting.
3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde
documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar
toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, rijbewijs en groene kaart.

Artikel 6 Reisbescheiden
1. De Friese toer stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk voor de aankomstdatum van het
eerst geboekte verblijf in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de
Friese toer kan worden gevergd.
2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden
ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de Friese toer of het boekingskantoor.

Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger
1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan
verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom
onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de
wijzigingskosten ad € 14,- per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over
het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze
wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de
Friese toer worden bevestigd.
2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden
meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan
wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een
reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke
overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende
passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van
toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten
verschuldigd.

Artikel 8 In-de-plaatsstelling
1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een
ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
− de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
− het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig
dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
− de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten
zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk
aansprakelijk tegenover de Friese toer voor de betaling van het nog
verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigings- en
communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9 Annulering door de reiziger
1. Annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel
verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
− bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25%
− bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór
de vertrekdag: 50% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór
de vertrekdag: 75% van de reissom; − bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de
reissom;
− bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.
2. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende
werkdag.
3. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel
8 van toepassing.

Artikel 10 Opzegging door de Friese toer
1. De Friese toer heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige
omstandigheden.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van
zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de Friese toer aan de
overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend,
komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de Friese toer kan worden toegerekend, komt de
hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Friese toer. Of zulks het geval is, wordt
bepaald aan de hand van artikel 12.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de Friese toer kan
worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in
artikel 13.
4. Indien de Friese toer door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel
recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 11 Wijziging door de Friese toer
1. a. De Friese toer heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen
wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze
deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat de
Friese toer van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf de aankomstdatum van het eerst
geboekte verblijf deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de
wijziging(en) afwijzen.
c. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de
wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe
betekenis strekt.
d. Indien de Friese toer door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor
zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
2. a. In geval van wijziging doet de Friese toer de reiziger indien mogelijk een
alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf de aankomstdatum van
het eerst geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid
van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve
maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit
het vervangende aanbod moeten blijken:
− de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
− de aard en klasse van de accommodatie;
− de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
− de samenstelling van het reisgezelschap;
− de aan de Friese toer bekendgemaakte en door hem schriftelijk
bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken
reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven; − de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of
toevoegingen daaraan, die door de Friese toer schriftelijk voor akkoord
zijn bevestigd.
3. a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod
ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na
ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar
maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1
werkdag).
b. In dat geval heeft de Friese toer het recht de overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken
binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf
de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1
werkdag).
De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom
(of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel
daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding
als bedoeld in lid 4.
4. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan de Friese toer kan worden toegerekend, komt
de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de Friese toer. Of zulks
het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt
de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de
Friese toer kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade
zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de
diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend,
zorgt de Friese toer ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het
oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.
Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt de Friese toer de reizigers indien
nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan
wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. Zie voor de kosten
daarvan artikel 13.
6. De Friese toer is, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 4, verplicht de
reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd.
Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die
hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet
bekend is.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is de Friese toer verplicht
tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de
reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is
de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de
betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is
de Friese toer onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15
verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming
in de nakoming niet aan de Friese toer is toe te rekenen noch aan de persoon
van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de
reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of
niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een
gebeurtenis die de Friese toer of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering
van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke
zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht
als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden
die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de
gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13 Hulp en bijstand
1. a. De Friese toer is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en
bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen
die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de Friese toer tot
verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van
hem kan worden gevergd.
2. De reiziger neemt verantwoording af over zijn of haar eigen aansprakelijkheid. De reiziger
gaat mee op eigen risico. De instructeurs van de Friese toer begeleiden de reizigers zo goed
mogelijk, bieden eerste hulp aan bij ongevallen, maar zijn niet verantwoordelijk voor
ongevallen. Reizigers moeten bij ongevallen of schade hun eigen reis- of zorgverzekering
aanspreken.

Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Friese toer
1. a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een
uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of
toestaat, is de aansprakelijkheid van de Friese toer dienovereenkomstig uitgesloten.
b. De Friese toer is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn
schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld
een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
2. De Friese toer is niet aansprakelijk ingeval van letsel of dood, reizigers nemen deel op
eigen risico en aansprakelijkheid.
3. Indien de Friese toer jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van
reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de
aansprakelijkheid van de Friese toer gelden ook ten behoeve van werknemers
van de Friese toer en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.

Artikel 15 Verplichtingen van de reiziger
1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de
Friese toer ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen,
te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
2. a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede
uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden
bemoeilijkt, kan door de Friese toer van (voortzetting van) de reis worden
uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de
overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en
voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien
en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden
toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan
verleend.
3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in
artikel 17 lid 1 te voldoen.
4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek
van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de Friese toer te
vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 16 Rente en incassokosten
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de Friese toer heeft
voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 %
van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde
bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 17 Klachten
1. a. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12
lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een
oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde
- melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig
of bereikbaar is, de Friese toer. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven
en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld
worden gemeld bij de Friese toer.
b. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de
Friese toer voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een
klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).
c. De Friese toer zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse
te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
d. De communicatiekosten worden door de Friese toer vergoed, tenzij blijkt dat
deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
e. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en
de dienstverlener of de Friese toer daardoor niet in de gelegenheid is gesteld
de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding
worden beperkt of uitgesloten.
2. a. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand
na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum
schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Friese toer. De reiziger voegt daar een
kopie van het klachtrapport bij.
b. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de Friese toer
niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt
treft. De Friese toer geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische
weg bericht.
c. De Friese toer zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk
een inhoudelijke reactie geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de
termijn uit art. 18 lid 1a verlengd met één maand. Als de reactie van de
Friese toer meer dan twee maanden uitblijft, wordt de termijn uit art. 18 lid 1a
verlengd met twee maanden.
d. Als sprake is van een verdere tijdsoverschrijding door de Friese toer waardoor
de reactietermijn van de Friese toer met meer dan drie maanden wordt
overschreden, kan de Geschillencommissie besluiten het betreffende geschil toch
in behandeling te nemen.

Artikel 18 Geschillen
1. a. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen
genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden
na afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) het geschil
schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet
handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in
het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie
geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een
geschil is een vergoeding verschuldigd.
c. De commissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien
aan de Friese toer surséance van betaling is verleend, deze in staat van
faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat
een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een eindbeslissing is
gewezen.
2. a. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van
deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op
grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
b. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde
bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden.
Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te
nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
c. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis
geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).